Actiegroep dient bezwaren in tegen NOT-windmolenbeleid

Actiegroep dient bezwaren in tegen NOT-windmolenbeleid

TWENTE - De actiegroep ‘Behoud Twents Landschap’ heeft een uitgebreide zienswijze opgesteld tegen de komst van windmolens. De vier noordoost-Twentse gemeenten hebben een windbeleid vastgesteld, wat de komst van windmolens mogelijk moet maken.

De actiegroep vreest dat de komst van de 240 meter hoge windturbines en 100 meter hoge ‘dorpsmolens’ een grote aantasting zouden zijn voor het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. De komst van molens zou het landschap onherroepelijk negatief aantasten en ook zouden deze zorgen voor gezondheidsschade, zo vrezen veel tegenstanders.

Bezwaren
De opstellers verklaren expliciet zich niet te willen beschouwen als klimaatontkenners en willen ook vanuit een gevoelde noodzaak meewerken aan de energietransitie in Noordoost Twente. De bezwaren richten zich op een viertal onderwerpen. Als eerste, de in het beleidsvoornemen gemaakte keuzen zowel wat betreft de voorgestelde keuzegebieden voor plaatsing van megaturbines van 240 meter hoog, alsmede de keuzegebieden voor plaatsing van zogenaamde dorpsmolens van rond de 100 meter hoog. Als tweede: het daaraan verbonden voornemen de grenzen van het bestaande Nationaal Landschap Noordoost Twente zodanig te verkleinen dat plaatsing van voornoemde windturbines mogelijk wordt. Als derde: de wijze waarop er draagvlakonderzoek plaatsvindt onder de inwoners en belanghebbenden in Noordoost Twente. En afsluitend: de onvolledigheid waarop het Concept Windbeleid is opgesteld.

Bezwaarschrift
In maart dit jaar had SBTL al aangegeven in een eerdere zienswijze het voornemen tot indienen van een bezwaarschrift te doen vergezellen van een voorstel met alternatieven. Daarbij gaat het enerzijds om alternatieve locaties ruim buiten het Nationaal Landschap Noordoost Twente, anderzijds om alternatieven voor windenergie. Beide aspecten krijgen in de zienswijze/het bezwaarschrift uitgebreid aandacht. Voor wat de locaties betreft kiest SBTL er in eerste instantie voor het advies te volgen van het College van Rijksadviseurs dat een jaar geleden onder de titel “Via Parijs” is verschenen. In dit advies wordt afstand genomen van het zogenaamde “confettimodel”: 6.000 windturbines die over heel Nederland uitgestrooid worden. De voorkeur van locaties wordt bepaald door plekken waar veel wind waait (veel meer wind dan in Noordoost Twente) en locaties in nieuwe ontginningsgebieden. Voor Overijssel levert dat twee regio’s op: rond Hardenberg en in West Overijssel vlak tegen de polders aan.

Zienswijzen indienen
SBTL roept inwoners in Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland op om ook individuele zienswijzen c.q. bezwaarschriften in te dienen bij hun eigen gemeentebestuur. Via www.bit.ly/algemenezienswijze kunt u een concepttekst voor een zienswijze downloaden.

Meer berichten